Jēgpilna* daudzdzīvokļu namu atjaunošana.

* jēgpilns - tāds, kam ir noteikts, loģikas nosacījumiem atbilstošs, saturs un nozīme (avots: LLVV)

Mēs esam:

 

 ATKAL JAUNS NAMS®

 DAUDZDZĪVOKĻU NAMU ATJAUNOŠANAS UN ENERGOEFEKTIVITĀTES NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA   

Visaptverošs nodrošinātas veiktspējas pakalpojumu kopums, kas sniedz iespēju kapitāli izremontēt, uzlabot un modernizēt novecojušu kopīpašumu - daudzdzīvokļu namu, būtiski neietekmējot mājsaimniecību budžetu.

 

  

Nodrošināta Veiktspēja

 

Mēs, Energoefektivitātes Pakalpojumu Uzņēmums (EPU), kapitāli izremontejam, uzlabojam, modernizējam Jūsu nama kopīpašumā esošo mājas daļu¹ un  samazinam Jūsu nama kopējo siltumenerģijas patēriņu (kWh/m² gadā).

 

Pēc kapitālā remonta mēs nodrošinam noteiktu, līgumā skaidri definētu, iekštelpu komforta līmeni un to, ka pie Normalizētiem Meteoroloģiskiem Apstākļiem², Jūsu nama siltumenerģijas patēriņš nepārsniegs noteiktu, sadarbības līgumā skaidri definētu līmeni.

 

Sniedzot šos pakalpojumus mēs uzņemamies visus riskus, kas saistīti ar veikto darbu, uzstādīto iekārtu, izmantoto materiālu un panāktās energoefektivitātes veiktspēju un ilgtspēju. 

 


Ja panāktais siltumenerģijas patēriņa līmenis (kWh/m² gadā) jebkurā mūsu sadarbības gadā ir augstāks par līgumā noteikto, mēs esam finansiāli atbildīgi segt radušos izmaksu starpību un uz sava rēķina veikt papildus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai panāktu garantēto patēriņa līmeni.


¹ Kopīpašumā esoša mājas daļa — daudzdzīvokļu mājas daļa, kas sastāv no ārsienām, dzīvokļus, neapdzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu atdalošām sienām, jumta, bēniņiem, kāpņu telpām, pagrabtelpām, kā arī logiem, durvīm, komunikācijām, iekārtām un citiem ar mājas ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītiem elementiem, kas nepieder pie dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas;

 

² Normalizēti Meteoroloģiskie Apstākļi - vidējais apkures perioda ilgums un vidējā āra gaisa temperatūra, kas raksturīgi konkrētajai, Jūsu nama atrašanās ģeogrāfiskajai vietai. Šo rādītāju noteikšanai tiek izmantoti Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 „Būvklimatoloģija””.

  

 

 Efektīvs Naudas Pielietojums

 

Šobrīd Jūsu namam, tā konstrukcijām, inženiertīkliem, un iekārtām ir būtisks nolietojums. Vienlaicīgi Jūsu namam ir lieli siltuma zudumi, un Jūs tērējiet savu naudu ne tikai par siltumu, kas nepieciešams Jūsu komfortam, bet arī par siltumu, kuru Jūs neizmantojiet, t.i. par siltumu, kas zūd caur nama sienām, logiem, durvīm un ventilācijas šahtām.

 

Tūlīt pēc nama atjaunošanas, Jūs dzīvosiet kapitāli izremontētā, komfortablā, glītā, sakārtotā un energoefektīvā namā un salīdzinot ar siltumenerģijas izmaksām, kādas Jums ir šobrīd¹ (pirms nama kapitālā remonta), Jums būs šo izmaksu ietaupījumi. Jūsu pienākums būs šos finanšu ietaupījumus novirzīt samaksai par Jūsu nama kapitālo remontu. Citiem vārdiem sakot, par šodienas uzlabojumiem, Jūs maksāsiet ar rītdienas ietaupījumiem. 

 

Siltumenerģijas cena ir mainīgs lielums. Kapitālā remonta nomaksas termiņa (15-20 gadu) laikā šis lielums turpinās mainīties. 

 

  Palielinoties siltumenerģijas cenai, kapitālā remonta nomaksas daļa, ko sedz siltumenerģijas izmaksu ietaupījumi - pieaugs, savukārt kapitālā remonta nomaksas daļa, ko sedz dzīvokļu īpašnieku kopība – samazināsies. 

 

  Samazinoties siltumenerģijas cenai, kapitālā remonta nomaksas daļa, ko sedz siltumenerģijas izmaksu ietaupījumi - samazināsies, savukārt kapitālā remonta izmaksu daļa, ko sedz dzīvokļu īpašnieku kopība – palielināsies.

 


Atjaunotā namā, tā vietā, lai tērētu naudu par siltumu, kuru Jūs neizmantojiet,

Jūs tērēsiet to sava nama savešanai kārtībā.

 

To pašu naudu, ko šobrīd Jūs maksājiet par siltumu un neparedzamiem remontdarbiem,

atjaunotā namā Jūs maksāsiet gan par siltumu, gan par namam paveikto kapitālo remontu. 


 

*  Siltumenerģijas izmaksu salīdzinājumam tiek izmantoti analoģiski (salīdzināmi) apstākļi, tajā skaitā apkures perioda ilgums, vidējā āra gaisa temperatūra apkures periodā un siltumenerģijas cenas (tarifs).

 

Desmitkārtīga Atdeve

 

Veicot nama kapitālo remontu šobrīd¹, remonta kopējās izmaksas tiek segtas sekojoši:

 

  • Eiropas Savienības struktūrfondi sedz 50%;
  • Siltumenerģijas izmaksu ietaupījumi sedz 30%¹;
  • Pastāvīgas (notiekošās) iemaksas remontdarbu uzkrājumu fondā sedz 10%¹;
  • Dzīvokļu īpašnieki sedz 10%¹.  

 

Mēs esam
 

Pie šobrīd¹ Latvijā novērojamām siltumenerģijas cenu (tarifa) tendencēm, tikai ar nama energoefektivitātes uzlabošanas rezultātā iegūtiem siltumenerģijas izmaksu ietaupījumiem nevar pilnībā nosegt visaptverošam nama kapitālajam remontam nepieciešamās investīcijas atmaksas maksājumus. Taču būtu muļķīgi ignorēt faktu, ka zema siltumenerģijas cena pati par sevīm rada ikmēneša izmaksu ietaupījumus. Jums ir brīva izvēle, kā šos ietaupījumus izmantot. Gudra izvēle ir tos ieguldīt sava nama savešanai kārtībā.  

 


 Jūsu ieguldījums² savā namā ir tikai 10%¹ (1/10) no nama kapitālā remonta patiesajām izmaksām. 

 

Tas ir ieguldījums, no kura Jūs saņemiet 10-kārtīgu atdevi!


 

¹ Šo rādītāju noteikšanai izmantota 2019. gada februāra siltumenerģijas cena (tarifs) Dobelē. Palielinoties siltumenerģijas cenai, remonta izmaksu daļa, ko sedz siltumenerģijas izmaksu ietaupījumi - pieaug, savukārt remonta izmaksu daļa, ko sedz dzīvokļu īpašnieki - samazinās.

 

² Jūsu šī brīža siltumenerģijas izmaksu ietaupījumi kuri veidojas pateicoties zemai siltumenerģijas cenai.

 

 

 Apzināta Realitāte

 

Neatkarīgi no tā, vai Jūsu nams ir atjaunots vai nē, Jūsu patērētās siltumenerģijas izmaksas un attiecīgi šo izmaksu ietaupījumus ietekmē četri mainīgi faktori.

 

 
  • Siltumenerģijas cena (tarifs)
  • Āra gaisa temperatūra
  • Apkures perioda ilgums
  • Jūsu attieksme pret siltumenerģijas lietderīgu izmantošanu

Atjaunotā namā siltumenerģijas izmaksu ietaupījumu apjoms mainīsies

tieši proporcionāli visiem četriem augstāk minētajiem faktoriem.


 

 

Mūsu darbs ir sarežgīts, bet mūsu piedāvājums ir vienkāršs - šodienas uzlabojumi par rītdienas ietaupījumiem!

 

Nav nekas neiespējams.

Tam kas dara.

Mēs darām:

 IZPĒTE - ANALĪZE - SAGATAVOŠANA - IEVIEŠANA - NODROŠINĀŠANA

Mēs veicam/vadam/koordinējam visus ar nama kapitālā remonta projektu saistītos procesus un uzņemamies pilnu atbildību par projektā ietverto darbu izvēli, izpildes kvalitāti un veiktspēju. Mūsu izpratnē jēgpilns daudzdzīvokļu dzīvojamā nama kapitālais remonts un augstas energoefektivitātes nodrošināšana, kā minimumu, ietver sekojošus procesus, darbus un pakalpojumus:

 

Projekta Vadība

 

 

  Nama sākotnējs novērtējums un projekta iespējamības izpēte

 

 Būves tehniskais apsekojums 

 

 Investīciju pakāpes energoaudits

 

 Iespējamo enerģijas taupīšanas risinājumu identificēšana

 

 Finanšu modelēšana un analīze

 

 Arhitektūras un inženiertehniskā projekta izstrāde

 

 Projekta finansējuma nodrošināšana

 

 Iepirkumu procesi

 

 Būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība

 

 Veikto darbu kvalitātes pārbaudes un pieņemša

 

 

Projekta Būvdarbi

 

 

 Ārsienu un pamatu stiprināšana, ja nepieciešams

 

 Ārsienu un pārsegumu siltināšana

 

 Balkonu vai lodžiju remonts/pārbūve

 

 Ārdurvju, logu un sildķermeņu nomaiņa

 

 Ieejas mezglu remonts

 

 Karstā ūdens un apkures sistēmu atjaunošana

 

 Aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmu atjaunošana

 

 Jaunas ventilācijas sistēmas izveide

 

 Jumta un lietusūdens notekcauruļu remonts

 

 Atjaunojamo energoresursu izmantošana, pēc vienošanās

 

 

 

Energoefektivitātes Veiktspējas Nodrošināšana

 

Lai nodrošinātu ikviena mūsu ieviestā energoefektivitātes paaugstināšanas līdzekļa optimālu ilgtermiņa veiktspēju,

mēs piedāvājam Veiktspējas Uzturēšanu un Energopārvaldību.

 

 

Veiktspējas Uzturēšana

 

 Uzstādīto būvkonstrukciju, instalāciju, iekārtu, ietaišu, objektu un sistēmu apkope, remonts un

    nepieciešamības gadījumā - nomaiņa.

 

 

Energopārvaldība

 

 Siltumenerģijas piegādes sistēmas darbības un iekštelpu gaisa temperatūras attālināta uzraudzība.

 

 Siltumenerģijas patēriņa datu uzskaite, mērījumi, pārbaudes un datu pieejamības nodrošināšana dzīvokļu īpašniekiem.

 

 

Mūsu rīcībā ir zināšanas par jaunākajām energoefektivitātes tehnoloģijām, kas pieejamas tirgū, tāpēc esam spējīgi īstenot ekonomiski un tehnoloģiski visefektīvākos energoefektivitātes pasākumus. 

Būt diženam ir brīva izvēle.

Cena ir atbildība.

Mēs garantējam:

 EFEKTIVITĀTE - KOMFORTS - ILGTSPĒJA - KVALITĀTE - SIRDSMIERS 

 Mēs garantējam noteiktu, pakalpojuma līgumā dokumentētu, siltumenerģijas ietaupījuma un komforta līmeni.

 

Siltumenerģijas Patēriņa Samazinājums

 

Mēs nodrošinam samazinātu siltumenerģijas patēriņu (kWh/m² gadā) un garantējam, ka pēc kapitālā remonta, pie Normalizētiem Meteoroloģiskiem Apstākļiem¹, Jūsu nama siltumenerģijas patēriņš nepārsniegs noteiktu, sadarbības līgumā skaidri definētu līmeni. Ja panāktais siltumenerģijas patēriņa līmenis (kWh/m² gadā) jebkurā mūsu sadarbības gadā ir augstāks par līgumā garantēto, mēs esam finansiāli atbildīgi segt radušos izmaksu starpību un uz sava rēķina veikt papildus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai panāktu garantēto patēriņa līmeni.

 

1 Normalizēti Meteoroloģiskie Apstākļi - vidējais apkures perioda ilgums un vidējā āra gaisa temperatūra, kas raksturīgi konkrētajai, Jūsu nama atrašanās ģeogrāfiskajai vietai. Šo rādītāju noteikšanai tiek izmantoti Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 „Būvklimatoloģija””.

 

 

Iekštelpu Temperatūra

 

Mēs nodrošinam un garantējam noteiktu, līgumā definētu, sasniedzamo gaisa temperatūru dzīvokļos, piemēram, 21.5 ºC apkures sezonā, visu līguma termiņu. Iedzīvotāji jebkurā laikā paši vienkārši un ātri var izmērīt garantēto komforta līmeni – gaisa temperatūru dzīvoklī. Ja gaisa temperatūra ir augstāka vai zemāka par garantēto, iedzīvotājs var operatīvi reaģēt, vēršoties pie mums, lai mēs novēršam cēloņus, kuri izsaukuši gaisa temperatūras izmaiņas. Ar ēkā uzstādītu enerģijas patēriņa mērīšanas sistēmu, mēs sekojam līdzi nama siltumenerģijas patēriņam un iekštelpu gaisa temperatūrai, kas ļauj nodrošināt augstā kvalitātē līgumā definēto komforta līmeni.

 

Gaisa Apmaiņa

 

Mēs nodrošinam un garantējam pastāvīgu, komfortablu un sabalansētu svaigā gaisa padevi, kā arī piesārņotā gaisa un liekā mitruma izvadīšanu no visām dzīvokļa telpām atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Būvnormatīva un Latvijas Republikas Veselības Ministrijas noteiktiem standartiem.

 

Pakalpojuma Kvalitāte

 

Mēs nodrošinam un garantējam visu līguma ietvaros veikto darbu, uzstādīto iekārtu un izmantoto materiālu kvalitāti un ilgtspēju visā sadarbības laikā, kā arī veicam enerģijas patēriņa datu uzskaiti, sasniegto rezultātu regulāras pārbaudes un šīs informācijas ērtu pieejamību dzīvokļu īpašniekiem.

 

 

Mēs uzņemamies gan finanšu, gan veiktspējas, gan ilgtspējas atbildību un risku par visiem nama kapitālā remonta projekta ietvaros īstenotajiem darbiem.

Sadarbība

Process, kurā tiek gūts kopējs vai abpusējs, nevis savtīgs labums.

Nodrošinātas Veiktspējas Projekta Vadības Pakalpojumu Līgums:

 ATBILDĪBA - NOTEIKTĪBA - PAREDZAMĪBA - NODROŠINĀJUMS  

Sadarbības laikā mūsu un Jūsu attiecības nosaka Nodrošinātas Veiktspējas Projekta Vadības (NVPV) pakalpojumu līgums .

NVPV ietvaros mēs, Energoefektivitātes Pakalpojumu Uzņēmums (EPU) ieguldam finanšu resursus, profesionālās zināšanas un prasmes, lai atjaunotu, uzlabotu, modernizētu Jūsu kopīpašumu - daudzdzīvokļu namu un nodrošinātu veikto darbu, uzstādīto iekārtu, izmantoto materiālu un panāktās energoefektivitātes veiktspēju un ilgtspēju. 

Sadarbības Priekšnoteikums

 

Mēs, Energoefektivitātes Pakalpojumu Uzņēmums (EPU) veicam sadarbību tikai un vienīgi ar nama dzīvokļu īpašnieku kopības dibinātu Dzīvokļu Īpašnieku Biedrību (DzĪB) vai Dzīvokļu Īpašnieku Kooperatīvo Sabiedrību (DzĪKS).

 

•  Dzīvokļa īpašuma likums par Dzīvokļu Īpašnieku Kopību

 

•  Biedrību un nodibinājumu likums par Dzīvokļu Īpašnieku Biedrību

 

•  Kooperatīvo sabiedrību likums par Dzīvokļu Īpašnieku Kooperatīvo Sabiedrību 

 

Kas ir AJN Nodrošinātas Veiktspējas Projekta Vadības Pakalpojumu Līgums? 

 


 

 Līgums starp saņēmēju un piegādātāju (parasti EPU) par kādu energoefektivitātes palielināšanas pasākumu, ja samaksa par investīcijām šajos pasākumos notiek atbilstīgi energoefektivitātes paaugstinājumam, par kuru panākta vienošanās līgumā. (direktīva 2006/32/EK)

 


 

 

ATKAL JAUNS NAMS® Nodrošinātas Veiktspējas Projekta Vadības (NVPV) Pakalpojumu Līgums  ir:

 

  Projekta vadības un energoefektivitātes nodrošināšanas līgums, lai īstenotu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas kopīpašumā esošās mājas daļas kapitālo  remontu un energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

 

 Ilgtermiņa sadarbības vienošanās starp mums, Energoefektivitātes Pakalpojumu Uzņēmumu (EPU) un Jums, daudzdzīvokļu nama Dzīvokļu Īpašnieku  Biedrību (DzĪB)/Dzīvokļu Īpašnieku Kooperatīvo Sabiedrību (DzĪKS), lai nodrošinātu sasniegtās energoefektivitātes veiktspēju un siltumenerģijas ietaupījumus ilgtermiņā. 

 

 

Mēs apņemamies:

 

  profesionāli koordinēt/vadīt/kontrolēt Jūsu nama kopīpašumā esošās mājas daļas kapitālo remontu, uzlabošanu, modernizēšanu;

 

  panākt noteiktu, pakalpojuma līgumā definētu nama kopējā siltumenerģijas patēriņa samazinājumu;

 

  nodrošināt veikto darbu, uzstādīto iekārtu, izmantoto materiālu veiktspēju un ilgtspēju;

 

  nodrošināt panāktā nama energoefektivitātes līmeņa veiktspēju un ilgtspēju.

 

 

Jūs apņematies:

 

  veikt regulārus un laicīgus ik mēneša maksājumus par EPU sniegtajiem pakalpojumiem.

 

 

Pēc kapitālā remonta mēs nodrošinam noteiktu, līgumā skaidri definētu, iekštelpu komforta līmeni un to, ka pie Normalizētiem Meteoroloģiskiem Apstākļiem², Jūsu nama siltumenerģijas patēriņš nepārsniegs noteiktu, sadarbības līgumā skaidri definētu līmeni.

 

Ja panāktais siltumenerģijas patēriņa līmenis (kWh/m² gadā) jebkurā mūsu sadarbības gadā ir augstāks par līgumā noteikto, mēs esam finansiāli atbildīgi segt radušos izmaksu starpību un uz sava rēķina veikt papildus energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, lai panāktu garantēto patēriņa līmeni.

 

Ar šādu līgumu, mēs piedāvājam pakalpojumu kopumu, kas ietver projekta iespējamības izpēti, projektēšanu, finansējuma piesaisti, būvdarbu kontroli, kā arī izmantoto materiālu, uzstādīto iekārtu un panāktās energoefektivitātes veiktspējas un ilgtspējas nodrošināšanu. 

 


 

Mēs uzņemamies 100% atbildību un risku, ka projekts tiks īstenots

kā plānots, kad plānots un projekta budžeta ietvaros. 

 


 

 

* Kopīpašumā esoša mājas daļa — daudzdzīvokļu mājas daļa, kas sastāv no ārsienām, dzīvokļus, neapdzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu atdalošām sienām, jumta, bēniņiem, kāpņu telpām, pagrabtelpām, kā arī logiem, durvīm, komunikācijām, iekārtām un citiem ar mājas ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītiem elementiem, kas nepieder pie dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas vai neapdzīvojamās telpas;

 

**  Normalizēti Meteoroloģiskie Apstākļi - vidējais apkures perioda ilgums un vidējā āra gaisa temperatūra, kas raksturīgi konkrētajai, Jūsu nama atrašanās ģeogrāfiskajai vietai. Šo rādītāju noteikšanai tiek izmantoti Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.338 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 „Būvklimatoloģija””. 

Kas ir Energoefektivitātes Pakalpojumu Uzņēmums? 

 


  

 Energoefektivitātes Pakalpojumu Uzņēmums (EPU) sniedz energopakalpojumus un/vai citus energoefektivitātes palielināšanas pasākumus patērētāja iekārtās vai telpās, un, to darot, uzņemas noteiktu finansiālu risku. Maksājums par sniegtajiem pakalpojumiem (pilnībā vai daļēji) pamatojas uz sasniegumiem energoefektivitātes palielināšanas jomā, kā arī uz to, vai ir izpildīti citi darbības kritēriji, par kuriem panākta vienošanās. (direktīva 2006/32/EK)

 


 

EPU nodrošina enerģijas pakalpojumus enerģijas gala lietotājiem, ieskaitot:

 

  energoefektīvu ierīču piegādi un uzstādīšanu,

 

•  ēku renovāciju un energoefektivitātes veiktspējas uzturēšanu,

 

•  iekārtu pārvaldību,

 

•  enerģijas (ieskaitot siltumu) piegādi.

 

Tie var konsultēt inženierus, kas specializējušies energoefektivitātes uzlabojumos, ierīču ražotājus, enerģijas piegādātājus vai komunālo pakalpojumu sniedzējus. 

 

 

Energoefektivitātes Pakalpojumu Uzņēmuma darbības pamatprincipi:

 

  EPU garantē enerģijas ietaupījumus un/vai tāda paša līmeņa enerģijas pakalpojumu par zemāku maksu, ieviešot energoefektivitātes uzlabošanas projektu. Veiktspējas garantija var būt dažādos veidos. Tā var būt cieši saistīta ar patieso enerģijas ietaupījumu no projekta, var noteikt, ka enerģijas ietaupījums būs pietiekams, lai atmaksātu ikmēneša kredīta apkalpošanas izmaksas efektīvam projektam, vai tā paša līmeņa enerģijas pakalpojumi tiks nodrošināti par zemāku maksu;

 

  EPU atlīdzība ir cieši saistīta ar sasniegto enerģijas ietaupījumu;

 

  EPU parasti finansē vai finansiāli atbalsta projekta ieviešanu, lai nodrošinātu garantētos ietaupījumus;

 

  EPU visā sadarbības laikā turpina uzraudzīt un uzskaitīt ietaupījumus, tādējādi EPU uzņemas zināmu risku par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem lietotāja ēkā, kā arī viņu maksa par piegādātajiem pakalpojumiem ir balstīta (pilnībā vai vismaz daļēji) uz šo energoefektivitātes uzlabojumu rezultātiem. 

 

 

EPU galvenās iezīmes

 

EPU ir šādas galvenās iezīmes:

 

  Tas garantē enerģijas ietaupījumus un/vai tā paša līmeņa enerģijas pakalpojumus par zemāku maksu;

 

  Tā atlīdzība ir tieši saistīta ar sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem;

 

  Tas vai nu finansē vai piesaista  finansējumu projekta ieviešanu, lai nodrošinātu garantētos ietaupījumus.

 

Saskaņā ar Nodrošinātas Veiktspējas Projekta Vadības (NVPV) pakalpojumu līguma (sauktu arī par Energoefektivitātes Pakalpojumu Līgumu (EPL)) noslēgšanu, ārējā organizācija (EPU) attīsta, ievieš un finansē (vai piesaista finansējumu) energoefektivitātes uzlabošanas projektu vai atjaunojamās enerģijas izmantošanas projektu, kā arī izmanto ienākumus no izmaksu ietaupījumiem vai saražotās atjaunojamās enerģijas plūsmu, lai atmaksātu projekta izmaksas, ieskaitot ieguldījumu izmaksas. Parasti EPU neatgūst visas savas izmaksas, ja vien projekts nenodrošina garantētos enerģijas ietaupījumus.

 

 

EPU finansējums

 

EPU finansējums atsaucas uz finansējumu no EPU iekšējiem līdzekļiem un var ietvert pašu kapitāla izmantošanu vai finansēšanu ar citiem kredīta vai nomas instrumentiem. EPU reti izmanto pašu kapitālu finansēšanā, jo tas ierobežo EPU spējas ilgtspējīgi ieviest projektus.

 

 

Enerģijas lietotāja/klienta finansējums

 

Enerģijas lietotāja/klienta finansējums parasti ietver finansēšanu ar lietotāja/klienta iekšējiem līdzekļiem, ko nodrošina enerģijas ietaupījumu garantija, ko nodrošina EPU (piemēram, universitāte var izmantot savu uzkrājumu kontu, lai finansētu energoefektivitātes uzlabošanas projektu, kurā enerģijas ietaupījumus garantē EPU). Enerģijas lietotāja/klienta finansējums var būt saistīts arī ar aizņēmumu gadījumā, kad enerģijas lietotājam/klientam kā tiešajam aizņēmējam jānodrošina garantija (nodrošinājums) finanšu institūcijai.

 

 

Trešās puses finansējums (TPF)

 

Trešās puses finansējums (TPF) atsaucas tikai uz kredītu finansēšanu. Kā tās nosaukums norāda, projekta finansējums nāk no trešās puses, piemēram, finanšu institūcijas, un ne no EPU vai klienta iekšējiem līdzekļiem. Finanšu institūcija var vai nu uzņemties saistības par enerģijas ietaupījumiem vai uzņemties drošības intereses par projekta iekārtām (WEEA 1999).

 

Pastāv divas konceptuāli atšķirīgas TPF vienošanās saistībā ar NVPV/EPL; galvenā atšķirība starp tām ir tajā, kura puse aizņemas naudu – EPU vai klients.

 

  Pirmā iespēja – EPU aizņemas finansējumu, kas nepieciešams projekta īstenošanai.

 

  Otrā iespēja – enerģijas lietotājs/klients aizņemas no finanšu institūcijas, ko nodrošina enerģijas ietaupījumu līgums ar EPU. Šo enerģijas ietaupījumu garantijas mērķis ir parādīt bankai, ka projekts, kuram klients aizņemas finansējumu, radīs pozitīvu naudas plūsmu, tas ir, ka sasniegtie ietaupījumi noteikti nosegs parāda atmaksu. Tādējādi enerģijas ietaupījumu garantija samazina bankas riska uztveri, kam ir ietekme uz finansējuma procentu likmēm. ‘’Aizņēmuma maksu’’ būtiski ietekmē aizņēmēja lielums un kredītvēsture.

 

 

Garantētie un Dalītie ietaupījumi

 

Attiecības un risku sadalījums starp EPU, klientu un aizdevēju iedalās divos galvenajos ietaupījumu līgumu slēgšanas modeļos: dalītie ietaupījumi un garantētie ietaupījumi.

 

    Dalītie ietaupījumi - saskaņā ar dalīto ietaupījumu līgumu izmaksu ietaupījumi tiek sadalīti iepriekš noteiktā laika periodā saskaņā ar iepriekš noteiktu procentu likmi: nav "standarta" sadalījuma, jo tas ir atkarīgs no projekta izmaksām, līguma ilguma un riskiem, kurus uzņemas EPU un patērētājs.

 

    Garantētie ietaupījumi - saskaņā ar garantēto ietaupījumu līgumu EPU garantē noteikta līmeņa enerģijas ietaupījumus un tādā veidā aizsargā klientu no jebkāda riska, kas saistīts ar sasniegto ietaupījumu.

 

Ļoti būtiska atšķirība starp garantēto un dalīto ietaupījumu modeļiem ir tāda, ka pirmajā gadījumā sasniegto rezultātu garantija ir ietaupītās enerģijas līmenī, bet otrajā tā ir ietaupītās enerģijas izmaksu līmenī.

 

 

Avots:
PassREg-Solutions Open Source, „Energo servisa kompānijas”,  PassREg SOS [online][http://passregsos.passiv.de/wiki/ESCOs]

ENERGOPAKALPOJUMU UZŅĒMUMI EIROPĀ, Eiropas Komisijam DG JRC, Vides un ilgtspējības institūts, Atjaunojamās enerģijas vienība, PAOLO BERTOLDI UN SILVIA REZESSY, 17p.

 

 Mēs garantējam noteiktu siltumenerģijas patēriņa samazinājumu, kā arī veikto darbu, uzstādīto iekārtu un izmantoto materiālu kvalitāti un veiktspēju visā NVPV līguma darbības laikā.

Saruna

Dialogs, nevis divi monologi.

Sazināties ar mums:

ADRESE: Brīvības iela 10B-8, Dobele, LV-3701

TELEFONS: +371 29 83 63 43

E-PASTS: info@atkaljaunsnams.lv

REKVIZĪTI:
eco.NRG SIA
Brīvības iela 10B-8, Dobele, LV-3701, Latvija
PVN reģ. Nr. 40103692776
Konta numurs: LV58UNLA0050021015924
AS SEB Banka